Mitä hyötyä vaalikoneista on valitsijoille?

Vaalikoneita ei tehtäisi eikä käytettäisi, jos niistä ei olisi mitään hyötyä. Kyselyjen perusteella vaalikoneet ovat käyttäjilleen kätevä tapa hankkia tietoa vaalien ehdokkaista. Ne lisäävät mahdollisuutta informoituihin äänestyspäätöksiin. Suurin osa vaalikoneiden käyttäjistä pitää niiden tietoja luotettavina. Vaalikoneet 2020 -hankkeen toteuttamassa, presidentinvaalin 2018 jälkeisessä kyselyssä joka toinen vaalikoneita käyttänyt sanoi, että vaalikoneet olivat kattaneet hyvin vaalin keskeiset asiakysymykset.

Noin joka toinen vuoden 2018 presidentinvaalikoneiden käyttäjä sanoi myös perehtyneensä ehdokkaiden vastausten perusteluihin. Noin kolmannes käyttäjistä vastasi käyttäneensä vaalikoneita rajatakseen pois ehdokkaita, joita ei halunnut äänestää. Lisäksi runsas kolmannes kertoi käyttäneensä vaalikoneita nimenomaan löytääkseen itselleen sopivan ehdokkaan.

Edellinen havainto kääntäen voidaan päätellä, että jopa kaksi kolmesta vaalikoneita käyttäneestä sanoi käyttäneensä presidentinvaalikoneita muuhun tarkoitukseen kuin löytääksensä sopivimman ehdokkaan. Vuoden 2018 presidentinvaalissa tämä on melko ymmärrettävää, koska enemmistö valitsijoista oli kannatusmittaustenkin perusteella päättänyt jo varhain äänestää Sauli Niinistöä uudelleen presidentiksi.

On olennaista huomata, että vaalikoneiden koetut hyödyt liittyvät muuhunkin kuin asiakysymysten perusteella lähimmän ehdokkaan löytymiseen. Kannastaan varmallekaan äänestäjälle lisätieto ei välttämättä ole pahitteeksi.

Vuoden 2018 presidentinvaalin seurantakyselyssä kolme viidestä valitsijasta (61 %) oli samaa mieltä siitä, vaalikoneet ovat lähinnä ajanvietettä. Vaalikoneita käyttäneidenkin keskuudessa osuus oli yli 50 prosenttia (52 %). Lähes joka toinen vastaaja (45 %) oli samaa mieltä myös siitä, että vaalikoneet osoittavat hyvin, millaisia arvoja ehdokkaat edustavat. Vaalikoneiden käyttäjien joukossa juuri tästä oltiin laajasti samaa mieltä (64 %).

Koettuja hyötyjä koskevia tuloksia löytyy lisää tämän sivuston tulosgrafiikkaa-osiosta.